Regulamin


Gdynia, dnia 1 grudnia 2011

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów podarujspa.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Emitentem i dystrybutorem bonów podarujspa.pl, zwanych dalej Bonami, jest brainstore Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
2. Bony są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania płatności za usługi świadczone w Obiektach należących do podmiotów lub zarządzanych przez podmioty zwane Akceptantami, które to podmioty podpisały z Emitentem umowę o akceptowaniu Bonów.
3. Aktualna lista Obiektów akceptujących Bony publikowana jest na stronach internetowego serwisu podarujspa.pl

§ 2
Rodzaje Bonów

1. Emitent emituje i dystrybuuje następujące rodzaje Bonów:
- Bony Wartościowe o nominałach w przedziale od 50 PLN do 2 000 PLN stanowiących wielokrotność 50 PLN,
- Bony Usługowe i Pakietowe o nominałach w przedziale od 100 do 3 500 PLN stanowiących wielokrotność 10 PLN.
2. Bony Wartościowe akceptowane są przez wszystkie Obiekty współpracujące z Emitentem.
3. Bony Usługowe i Pakietowe akceptowane są przez wybrane Obiekty współpracujące z Emitentem
4. Bonami Wartościowymi ich Posiadacze mogą płacić za dowolne usługi SPA, pakiety usług SPA lub pakiety, w których skład wchodzą usługi noclegowe, usługi gastronomiczne oraz usługi SPA dostępne w Obiekcie. Akceptant może określić listę innych usług lub produktów, które mogą być opłacane Bonami oraz listę produktów i usług, dla których wyklucza możliwość płatności Bonami. Informacje na ten temat są publikowane w internetowym serwisie podarujspa.pl na stronie z opisem Obiektu.
5. Bony Usługowe i Pakietowe służą do zapłaty za z góry określoną dla danego Bonu usługę lub pakiet usług. Opisy usług oraz pakietów wraz z listą Obiektów realizujących dane usługi lub pakiety znajdują się w internetowym serwisie podarujspa.pl.
6. Bony mogą być emitowane w formie papierowej (drukowane) lub elektronicznej (@bon w formie pliku cyfrowego w formacie .pdf).
7. Bony emitowane w formie papierowej są Bonami na okaziciela. Bony emitowane w formie elektronicznej mogą być Bonami imiennymi (do zrealizowania przez osobę wskazaną na Bonie) lub Bonami na okaziciela.
8. Każdy Bon posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny.
9. Ważność Bonów jest ograniczona czasowo. Termin ważności Bonu jest wydrukowany na Bonie.

§ 3
Zakup Bonów

1. Kupującym Bony może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Zakup Bonów następuje za pośrednictwem internetowego serwisu podarujspa.pl. Emitent może również oferować Bony w sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez sieć reprezentantów lub agentów.
3. Zakup Bonów za pośrednictwem serwisu internetowego podarujspa.pl wymaga wcześniejszej rejestracji Kupującego w serwisie.
4. Chcąc dokonać zakupu Kupujący składa zamówienie określając rodzaj oraz ilość kupowanych Bonów.
5. Oprócz Bonów Kupujący może zamówić dodatkowe usługi takie jak umieszczenie dedykacji na obwolucie Bonu, ozdobne opakowanie Bonu, dodanie prezentu (gadżetu) do opakowania. Usługi dodatkowe są usługami płatnymi zgodnie z zamieszczonym na stronach serwisu podarujspa.pl cennikiem.
6. Dokonując zakupu Kupujący określa sposób dostawy Bonów. Bony zakupywane w serwisie podarujspa.pl mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (w formie bonów elektronicznych @bon), jak również pocztą tradycyjną przesyłką poleconą lub pocztą kurierską. Wysyłka następuje na adres elektroniczny lub adres tradycyjny wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Wysyłka pocztą tradycyjną oraz pocztą kurierską są usługami dodatkowymi płatnymi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach serwisu podarujspa.pl.
7. Bony dystrybuowane w sprzedaży bezpośredniej mogą być odbierane osobiście w punkcie sprzedaży Bonów.
8. Płatność za zamówione Bony oraz usługi dodatkowe może być dokonywana gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym. Emitent dla zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego podarujspa.pl udostępnia możliwość dokonania płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
9. Wysyłka zakupionych Bonów następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym Emitenta pełnej kwoty należnej z tytułu zakupionych Bonów i usług dodatkowych.
10. Emitent w ciąg trzech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty wystawi i wyśle Kupującemu na wskazany przez niego adres dokument potwierdzenia sprzedaży na kwotę stanowiącą wartość zakupionych Bonów oraz fakturę VAT na kwotę stanowiącą wartość zamówionych usług dodatkowych.
11. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu zakupu w bazie danych Emitenta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
12. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§ 4
Realizacja Bonów

1. Posiadacz Bonu dokonuje wyboru Obiektu w którym chce zrealizować Bon spośród listy Obiektów zamieszczonej w internetowym serwisie podarujspa.pl.
2. Posiadacz Bonu dokonuje rezerwacji usług bezpośrednio w Obiekcie w ramach wolnych terminów telefonicznie, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
3. Dokonując rezerwacji Posiadacz Bonu zobowiązany jest poinformować pracownika Obiektu o płatności Bonem podając jego rodzaj oraz nominał.
4. W przypadku rezerwacji pobytów hotelowych pracownik Obiektu przyjmujący rezerwację może domagać się od Posiadacza Bonu celem zagwarantowania rezerwacji wpłaty zaliczki lub podania numeru karty kredytowej. Zaliczkę można opłacić Bonem przesyłając go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.
5. W przypadku płatności zaliczki inną formą niż Bonami Obiekt zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej zaliczki lub jej części w sytuacji, gdy pobyt zostanie opłacony Bonami a zaliczka nie będzie mogła zostać zaliczona na poczet zapłaty za dodatkowe usługi zakupione w Obiekcie.
6. Bon należy okazać meldując się w recepcji Obiektu w dniu rezerwacji.
7. Jeden Bon może być zrealizowany w jednym wybranym przez posiadacza Bonu Obiekcie.
8. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Bonów przedkładanych do zapłaty.
10. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Bonów przedkładanych do ich opłacenia Posiadacz Bonów zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty gotówką, kartą kredytową lub inną formą akceptowaną w Obiekcie.
11. Posiadacz Bonu może dokonać zapłaty za usługi zakupione przez siebie jak również opłacić nim usługi wykonane na rzecz innej osoby lub innych osób.
12. Przyjmując płatność w formie Bonów pracownik Obiektu powinien zweryfikować ich ważność i prawidłowość oraz odznaczyć je jako zrealizowane w Panelu Akceptanta internetowego serwisu podarujspa.pl.
13. Pracownik Obiektu przyjmujący płatność odmówi Posiadaczowi Bonów ich przyjęcia w przypadku, gdy spełniają jedno z następujących kryteriów:
- są niekompletne, tj. posiadają tylko jeden z dwóch odcinków, lub są porwane,
- są zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację,
- są sfałszowane, tj. niezgodne z dostarczonym wzorem lub nie posiadają stosowanych przez Emitenta zabezpieczeń,
- są nieważne, tj. ich termin ważności upłynął przed dniem przedłożenia ich do zapłaty,
- zostały negatywnie zweryfikowane w Panelu Akceptanta witryny podarujspa.pl.
14. Płacąc Bonem należy pozostawić go (w całości) w Obiekcie.
15. Posiadacz Bonów dokonując zapłaty Bonami ma prawo domagać się wystawienia mu dokumentu potwierdzenia sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT lub rachunku na pełną kwotę zakupionych usług.
16. Posiadacz Bonów dokonując płatności Bonami oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 5
Zakres odpowiedzialności Emitenta oraz reklamacje

1. Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Posiadaczy Bonów są Obiekty akceptujące Bony. Emitent Bonów nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez te Obiekty ani za szkody poniesione w wyniku korzystania z tych usług.
2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować bezpośrednio do Obiektu świadczącego te usługi zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Obiekcie.

3. Reklamacje dotyczące Bonów należy kierować bezpośrednio do Emitenta pocztą elektroniczną na adres bok@podarujspa.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni.

4. W przypadku utraty, zniszczenia lub upłynięcia terminu ważności Bonu jego Posiadaczowi nie przysługuje prawo wymiany Bonu na nowy.

5. Posiadacz bonu ma prawo do przedłużenia terminu ważności bonu o rok o ile zwróci się do Emitenta z taką prośbą przed upływem terminu ważności bonu, odeśle do Emitenta oryginalny bon i wniesie opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości bonu. W przypadku bonów, które zostały wycofane z oferty podarujspa.pl Posiadaczowi przysługuje prawo wymiany bonu na bony wartościowe o tej samej wartości.

§ 6
Zobowiązania Posiadaczy Bonów

1. Posiadacz Bonów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Posiadacz Bonów przekazując Bony innej osobie zobowiązany jest do przekazania jej informacji na temat obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Posiadacz Bonu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu swojego zaniedbania wobec osoby, której przekazał Bony.
3. Przed skorzystaniem z usług Posiadacz Bonu zobowiązany jest do zapoznania się u pracownika Obiektu przyjmującego rezerwację bądź wykonującego usługę z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z tych usług oraz poinformowania go o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić takie przeciwwskazania.

 

§ 7
Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonów

1. Kupującym dokonującym zakupu Bonów za pośrednictwem internetowego serwisu podarujspa.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Bonów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Termin odstąpienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kupującego pouczenia w formie pisemnej oraz wypełnieniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych przepisami prawa, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania Bonu przez kupującego.
2. Kupującym przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Bonów w przypadku wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu i braku akceptacji tych zmian przez kupującego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu z wyłączeniem sytuacji, gdy zmianom ulegają tylko i wyłącznie zapisy § 3 niniejszego Regulaminu. Kupującego obowiązują zawsze zapisy § 3 w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia na zakup Bonów.
3. Odstąpienie od umowy zakupu Bonów następuje poprzez wysłanie na adres sprzedawcy (Emitenta) stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować w formie elektronicznej na adres bok@podarujspa.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej podarujspa.pl/kontakt.
4. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu Bonu w którymś z Obiektów.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach serwisu internetowego podarujspa.pl.
2. brainstore Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Stosowana informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej podarujspa.pl w sekcji Aktualności na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku nieskorzystania przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy kupna Bonów, o którym mowa w § 7 pkt. 2, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji na stronie internetowej.

Oferta podarujspa.pl dla firm


Bony do SPA to oryginalny i ekskluzywny prezent dla kontrahentów i partnerów biznesowych. To również doskonały sposób nagradzania i motywowania pracowników. Z formy tej skorzystało już bardzo wiele firm. Skorzystaj i Ty! ...więcej »

Archiwum » Aktualności


Walentynki w SPA? 07.02.2023

Wizyta w SPA na Walentynki to jeden z lepszych pomysłów na uczczenie miłości ...więcej »

Wizyta w SPA na Dzień Kobiet 06.02.2023

Bon do SPA na Dzień Kobiet to idealny prezent dla dziewczyny, narzeczonej lub żony. Zamiast goździka, w tym roku podaruj niespodziankę dla Ukochanej ...więcej »

Prezent ślubny SPA dla Nowożeńców 09.01.2023

Bon podarujspa to idealny prezent na Ślub dla Pary Młodej. Voucher „pobyt SPA dla Nowożeńców" to romantyczny weekend w Hotelu, z kolacją przy świecach i zabiegami SPA. ...więcej »